Opheffing vereniging

Per 31 december is Plaatselijk Belang dorp Dalfsen opgeheven. De website zal in de komend maanden offline gaan. 
Reacties via het contactformulier of de mailadressen worden niet gelezen en beantwoord.


Afgelopen vrijdag was de Algemene Ledenvergadering van onze belangenvereniging. Op de agenda stond de verkiezing van nieuwe bestuursleden en, indien deze zich niet zouden melden, het voorstel tot opheffing van onze vereniging.


Hoewel verwacht, moet ik helaas melden dat zich geen kandidaten hebben gemeld voor een bestuursfunctie en dat daarom aan de aanwezige leden is verzocht akkoord te gaan met de opheffing van de vereniging. De aanwezige leden ( 2 wijkvertegenwoordigers en 5 passieve leden) hebben hiermee ingestemd. 


Dat betekent dat het bestuur vanaf zaterdag uit zijn functie is ontheven en dat alle activiteiten van de vereniging per direct zijn gestopt. We hebben het vertrouwen gekregen om de opheffing op een goede manier te regelen en ons streven is dit voor 31 december 2022 te hebben afgerond. 


Ik schrijf dit alles met een dubbel gevoel. Ik ben van mening dat het bestuur er alles aan heeft gedaan de vereniging in stand te houden, maar zonder actieve betrokkenheid van de leden is er geen bestaansgrond. Het feit dat er slechts 5 leden hun betrokkenheid hebben getoond door op de ledenvergadering te komen, zou je als een bevestiging hiervan kunnen zien. Dat maakt het makkelijker voor ons om ons neer te leggen bij het besluit.


Anderzijds weten wij ook dat er veel maatschappelijke thema's zijn, die vragen om een brede vertegenwoordiging van de inwoners van Dalfsen, een rol die een Plaatselijk Belang bij uitstek kan vervullen, mits deze voldoende slagkracht hiervoor heeft. Thema's als verkeer, wonen en eenzaamheid, maar ook de Centrumvisie, waar onze vereniging al zolang ik me kan herinneren bij betrokken is. Thema's die allemaal te maken hebben met "goed leven" in Dalfsen.  


De komende tijd gaan wij als bestuur ons best doen om de vereniging op een goede manier af te ronden. In onze statuten is vastgelegd dat de financiën die na aftrek van alle nog te maken kosten komen vrij te vallen, niet aan de leden kunnen worden uitgekeerd. Zij moeten ten goede komen aan bestemmingen die passen bij de doelstelling van plaatselijk Belang. 

Om die reden is aan de vergadering voorgesteld om het geld aan enkele lokale goede doelen te schenken. Daar is men mee akkoord gegaan. De doelen die wij hebben gekozen zijn het Jeugdsportfonds, de Werkgroep Timmerweek, de Voedselbank, Groen Gebogen en de sociale eetcafé's in de Trefkoele+. 

Te zijner tijd wordt met vertegenwoordigers hiervan contact gezocht om het geld op de goede bestemming te krijgen.  


In de lokale pers zal deze week een klein artikel staan over de afloop van onze ledenvergadering. Binnenkort volgt er meer. 


Ik wil jullie, namens het bestuur van Plaatselijk Belang dorp Dalfsen en de leden allemaal bedanken voor jullie samenwerking en betrokkenheid in de afgelopen jaren. 


Met vriendelijke groet,


Mini, Jeffrey, Wim en Karin

Rondweg Dalfsen

Plaatselijk Belang dorp Dalfsen ontvangt regelmatig signalen dat er overlast ervaren wordt van de Rondweg. De signalen gaan onder andere over drukte met oversteken en lawaai van auto- /vrachtverkeer, met name in de ochtend- en avondspits. Dit is het geval bij verschillende rotondes en bij de brug. Men ervaart hierdoor een onveilig gevoel, geluidshinder en een niet schone lucht.

De Rondweg is één van de belangrijkste wegen aan de rand van ons dorp. Deze weg wordt door de Dalfsenaar gebruikt als ontsluitingsroute naar verschillende plaatsen. Ook wordt deze weg veelvuldig gebruikt door mensen die niet in Dalfsen moeten zijn, maar op doorreis zijn.

Met de nieuwe Centrumvisie op de gemeentelijke agenda willen we ook graag aandacht voor de Rondweg. Deze onderwerpen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zo vinden wij. Uit de vergadering van de Raadscommissie op maandag 11 januari hebben wij begrepen dat ook in de gemeentelijke politiek dit zo wordt ervaren.

Plaatselijk Belang dorp Dalfsen is in het najaar van 2020 gestart met een project, waarin we de ervaring van bewoners in kaart willen brengen en willen onderzoeken in hoeverre de signalen breed bekend zijn. Het streven is om, na afronding van het onderzoek, mogelijke oplossingen aan te dragen, die onder bewoners draagvlak hebben.
Bestuurslid Wim Duteweerd (06-44664951) en wijkvertegenwoordiger Alita Frijling (0529-434313) zijn de kartrekkers van dit project.

Er is inmiddels een gesprek geweest met enkele direct aanwonenden. De volgende stap is dit onderzoek uit te breiden door ook bewoners in de omgeving van de rondweg te bevragen.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen of opmerkingen heeft, of wellicht meer wilt weten over ons project. U kunt hiervoor bellen met Wim of Alita of gebruik maken van het volgende mailadres:
rondweg@plaatselijkbelangdorpdalfsen.nl

Wie zijn wij?

In een samenleving waarin zelfredzaamheid de boventoon voert, is omzien naar elkaar van groot belang. Ons streven is daarom het behouden en waar mogelijk het verbeteren van de leefbaarheid in ons dorp en daarmee het uitgangspunt  voor haar activiteiten. Plaatselijk Belang dorp Dalfsen staat midden in de samenleving en weet wat er speelt onder de Dalfsenaren. Daardoor zijn wij een serieuze  gesprekspartner bij politiek- en maatschappelijke organisaties en kunnen wij verbinding realiseren tussen de inwoners en deze organisaties met de doelstelling dat iedereen mee kan blijven doen binnen zijn eigen mogelijkheden. 

Actueel
- Project overlast Rondweg 
- Verkeersveiligheid rotonde Kampmansweg; https://www.dalfsen.nl/home/rotonde-kampmansweg_43013/
- Groen Gebogen; Werkgroep Polhaarbosje
- Typisch Dalfsen; Werkgroep Centrumvisie
- Typisch Dalfsen; Werkgroep Autotoegankelijkheid
- Werkgroep Timmerweek Dalfsen
- Gemeente Dalfsen; Woonvisie Dalfsen
-

Onze betrokkenheid in het verleden:
- Gemeente Dalfsen; Speeltuinenbeleid
- Gemeente Dalfsen; GVVP
- Gemeente Dalfsen; Verkeersveiligheid Rotonde Kampmansweg
- Gemeente Dalfsen; Vijver Thomas a Kempislaan
- Groen Gebogen; Buurtboomgaard
- Scouting Dalfsen; Paasvuur Brinkweg